TURVALLISUUSASIAKIRJA

Päivitetty 04.08.2017

 

 

Pikkukorven talli

Soisalontie 156

21310 Vahto

p. 045 1242 223

orli.zewi@gmail.com

www.pikkukorpi.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisällysluettelo

 1. Toiminnanharjoittaja.............................................................................................................3

 2. Turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä.............................................3

 3. Työntekijöiden toimenkuvat..................................................................................................3

 4. Palvelun tarjoamisessa mukana olevien turvallisuusasioihin liittyvä perehdyttäminen ja kouluttaminen sekä pätevyys- ja koulutusvaatimukset.................................................4

 5. Hevoset.....................................................................................................................................4

 6. Rakennukset ja rakenteet sekä niiden paloturvallisuus.....................................................5

 7. Ratsastusvälineet ja henkilönsuojaimet...............................................................................6

 8. Muut välineet ja varusteet.....................................................................................................6

 9. Toiminta...................................................................................................................................7

 10. Palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset..........................................................8

   

 11. Asiakkaat ja asiakasryhmät..................................................................................................8

 

 1. Palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet............................................................................9

 

 1. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu..................................................................9

 2. Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten........................................................11

  15. Onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tutkinta...............................................12

  16. Vakuutukset..........................................................................................................................12

  17. Jakelu....................................................................................................................................12

  18. Liitteet...................................................................................................................................13

 

 

1. Toiminnanharjoittaja

Pikkukorven talli/ BouZou Oy, y-tunnus 2397345-4
Soisalontie 156
21310 Vahto

Turvallisuusasiakirja koskee BouZou Oy:n aputoiminimen Pikkukorven talli toimintaa, johon sisältyy tallipaikkojen tarjoaminen, ratsastustuntien järjestäminen, hevos- ja ratsastusaiheisten kurssien järjestäminen, valmennusten järjestäminen, ratsastusleirien järjestäminen, ratsastuskilpailuiden järjestäminen, ponisyntymäpäivien järjestäminen, tilausponiajelu ja -ratsastus sekä muut yrityksen tarjoamat hevosiin ja hevosharrastukseen liittyvät palvelut.
 

2. Turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä

Turvallisuudesta vastaava henkilö: Orli Zewi, Soisalontie 156, 21310 Vahto, p. 045 1242 223

Turvallisuusvastaavan varahenkilöt: Hannu Kääriä, Soisalontie 156, 21310 Vahto, p. 040 7613 868 ja Kai Marttila, p. 050 3593 730

Tehtävien määrittely:

Yleinen turvallisuuden valvonta, suunnittelu ja ohjeistus: Orli Zewi
Alkusammutusvälineistä vastaaminen: Kai Marttila
Ensiaputarvikkeista vastaaminen: Orli Zewi
Onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden raportointi ja seuranta: Orli Zewi
Pelastusteiden kulkukelpoisuuden valvonta: Hannu Kääriä ja Kai Marttila

 

3. Henkilökuntaan kuuluvien toimenkuvat

Orli Zewi, p. 045 1242 223: päävastuu hevosten hoidosta, kuten ruokinnasta, tarhauksesta ja terveydenhuollosta, ratsastustuntien, leirien ja muun toiminnan järjestäminen ja ohjaaminen sekä työntekijöiden ja muiden tallilla toimivien osaamisen valvonta, arviointi ja tarpeenmukaiseen koulutukseen ohjaaminen
(EA2, hygieniapassi)

Hannu Kääriä, 040 7613 868: päävastuu rakennusten ja ulkotilojen kunnossapidosta sekä välineistön huollosta, hevosten päivittäinen hoito
(hätäensiapu, hygieniapassi)

Kai Marttila, 050 3593 730: rakennusten ja ulkotilojen kunnossapito sekä välineistön huolto, alkusammutusvälineiden ja palovaroitinten vastuuhenkilö
(tulityökortti, alkusammutuskoulutus)

Carmela Zewi, p. 050 3382 183: toiminnan suunnittelu, leiriläisten ohjaaminen muussa kuin hevostoiminnassa, ruokahuolto leireillä, tapahtumissa ja muissa tilanteissa
(EA2, hygieniapassi)

Johanna Valmunen, p. 040 8656 080: ratsastustuntien ohjaaminen, estevalmennusten pitäminen (ratsastuksenohjaajaopiskelija, sairaanhoitaja, EA2)

Jenna Rautsala, p. 045 1386 005: ratsastustuntien ohjaaminen (hevosenhoitaja, lähihoitaja)

Karoliina Viikari, p. 050 4356 084: ratsastustuntien ohjaaminen (ratsastuksenohjaaja, EA1)

Lisäksi tallilla käy myös muita henkilöitä pitämässä ratsastustunteja ja valmennuksia. He toimivat y-tunnuksella. Tunteja ohjaavilta ja valmennuksia pitäviltä henkilöiltä edellytetään vähintään voimassa oleva EA1 tai vastaavat taidot tai vaihtoehtoisesti paikalla on oltava muu henkilö, jolla on vähintään kyseiset ensiaputaidot.

Onnettomuustilanteessa paikalla oleva henkilö on vastuussa pelastustoimista.

 

4. Palvelun tarjoamisessa mukana olevien turvallisuusasioihin liittyvä perehdyttäminen ja kouluttaminen sekä pätevyys- ja koulutusvaatimukset

Ratsastuntunteja ja valmennuksia ohjaavilta edellytetään kykyä ja valmiutta toimia ensiaputaitoja vaativissa tilanteissa. Vähimmäisvaatimus osaamiseen on EA1 tai vastaavat taidot esim. ammatillisen koulutuksen myötä. Tarpeen mukaan työntekijä ohjataan koulutukseen vaadittavan pätevyyden saavuttamiseksi. Tunteja ohjaavilta edellytetään riittävää kokemusta tuntien ohjaamiseen.

Työntekijöiltä ja muilta tallilla toimivilta palvelun tarjoamisessa mukana olevilta edellytään huolellinen tutustuminen turvallisuusasiakirjaan liitteineen. Turvallisuusasiakirjan liitteenä on myös kuittauslista, johon edellä mainitut henkilöt laittavat päiväyksen kera allekirjoituksensa turvallisuusasiakirjaan ja sen liitteisiin perehdyttyään.

Tallin toiminnassa on avustajina mukana alaikäisiä. Avustajien käyttöä arvioidaan tilannekohtaisesti. Myös alaikäiset avustajat perehdytetään turvallisuusseikkoihin.

 

5. Hevoset

Tilalla asuu vaihtelevasti n. 10–25 hevosta ja ponia. Tallin ilmoitustaululla on kaavio siitä, missä mikäkin hevonen asuu ja lisäksi karsinoiden ovissa lukee hevosten nimet. Tarkempi selvitys tallin hevosista, niiden käyttötarkoituksista, niiden käytön rajoituksista ja erityisohjeista kutakin hevosta koskien sekä hevosten mahdollisia erityistarpeita on esitetty liitteessä 15.

 

 

6. Rakennukset ja rakenteet sekä niiden paloturvallisuus

Tilaan kuuluu (liitteenä karttapiirros rakennuksista sekä ensiaputarvikkeiden, alkusammutusvälineiden ja palovaroittimien sijainnista)


*päärakennus
*tallirakennus
*kolme ulkotallia, joista yhden yhteydessä on pihatto, yhden yhteydessä varasto ja yhden yhteydessä ulkokarsina
*pihasauna/varasto
*erillinen pihattorakennus
*tarhat ja laitumet
*lantala ja muut aputilat
*ratsastuskenttä

 

Rakennusten huollosta ja tarkastuksista vastaavat Hannu Kääriä ja Kai Marttila. Rakennukset ja aputilat tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa ja havaitut viat ja puutteet korjataan. Lisäksi tiloja huolletaan ja kunnostetaan tarpeen mukaan.

Rakennusten paloturvallisuus
Tallissa on kolme sisäänkäyntiä. Kerhohuoneesta johtaa ulos vain yksi ovi, mutta kerhohuone on maan tasalla ja hätätapauksessa kerhohuoneesta voi poistua ikkunan kautta. Poistumistiet on merkitty talliin pimeässäkin näkyvin hätäpoistumistie-merkein. Palovaroitin on kerhohuoneessa, varustehuoneessa, rehuhuoneessa, vessassa, etutallissa ja takatallissa. Yksi alkusammutin on kerhohuoneessa, takatallissa, etutallissa ja rehuhuoneessa. Varustehuoneessa on kaksi alkusammutinta, jotka tarvittaessa voidaan siirtää esim. kisojen aikana nuotion ja kioskin yhteyteen. Sammutuspeite on kerhohuoneessa, vessassa, rehuhuoneessa ja kuivaushuoneessa. Alkusammutusvälineet on merkitty seinässä olevalla kyltillä, joka osoittaa niiden sijainnin.

Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt

Hätätilanteissa ja muissa pelastustehtävissä kutsutaan paikalle asiasta vastaava taho, kuten tulipalon sattuessa palokunta. Tallin ilmoitustaululla ja turvallisuuskansiossa on ohjeet mm. hätäilmoituksen tekemiseen ja toimintaan tulipalon sattuessa.

 

Tilalla on varavoimageneraattori. Pidemmän sähkökatkon aikana saadaan välttämättömät laitteet, kuten vesipumppu, pidettyä toiminnassa varavoiman avulla.

 

Turvallisuuspäiväkirja: Turvallisuuspäiväkirjaan merkitään esim. suoritetut palotarkastukset, alkusammutuskaluston hankinta- ja huoltopäivät ja palovaroittimien patterien vaihdot sekä tilanteet, joissa pelastuskalustoa on käytetty.

 

7. Ratsastusvälineet ja henkilönsuojaimet

Hevosten ratsastusvarusteita säilytetään nimetyillä paikoilla varustehuoneessa ja kerhohuoneessa. Ratsastettaessa hevosella tulee olla sopivat varusteet ja ne tulee pukea hevoselle oikein. Hevosen varusteiden tulee olla ehjät ja käyttötarkoitukseen soveltuvat.

Tallilla käytetään ratsastettaessa aina kypärää. Alaikäiset käyttävät kypärää aina toimiessaan hevosten parissa. Kypärän on oltava hyväksytty turvakypärä. Kypärän tulee olla sopivan kokoinen ja leukaremmi pidetään suljettuna. Kärryillä ajettaessa käytetään myös aina hyväksyttyä turvakypärää.

Tallin kerhohuoneessa on runsaasti eri kokoa olevia lainaratsastuskypäriä ja -turvaliivejä. Asiakkaita opastetaan sopivien turvavarusteiden valitsemisessa. Suositus on, että lainakypärän alla käytetään pipoa, huivia tms. Oman kypärän hankkiminen on suositeltavaa melko varhaisessa vaiheessa ratsastusharrastusta.

Tunneille osallistuvat ovat ensisijaisesti itse vastuussa siitä, että heidän omat turvavarusteensa ovat ehjiä ja tarkoituksenmukaisia. Tallin henkilökunta huomauttaa, jos havaitsee puutteita asiakkaiden turvavarusteissa. Jos asiakkaan oma kypärä ei täytä turvallisuusvaatimuksia, asiakas ohjataan ottamaan käyttöön sopiva lainakypärä ja neuvotaan hankkimaan itselleen kunnollinen kypärä ominaisuuksiltaan heikon tai rikkinäisen kypärän tilalle.

Tallin henkilökunnan käytössä on kypäriä ja hengityssuojaimia sekä tarpeen mukaan myös muita henkilönsuojaimia. Asiakkailla ei ole normaalisti tarvetta käyttää muita suojaimia kuin ratsastukseen liittyvät turvavarusteet. Halutessaan myös asiakkaat saavat itselleen henkilökohtaisen hengityssuojaimen karsinan siivoamista varten esimerkiksi ratsastusleirillä. Jos asiakkaat osallistuvat esimerkiksi talkoisiin, heidän käyttöönsä osoitetaan tarvittavat suojavarusteet. Henkilönsuojaimet säilytetään kerhohuoneen kaapissa ja työkaluvajassa.

Varustehuoneen eteisessä on runsaasti erilaisia sekä ihmisille että hevosille tarkoitettuja heijastimia. Kerhohuoneen kaapissa on otsalamppuja ja lainahanskineita. Otsalamppuja on suositeltavaa käyttää hämärässä maastoiltaessa heijastinten lisäksi. Ratsastettaessa tulee turvallisuussyistä käyttää hanskineita. Jos asiakkaalla ei ole omia hanskineita mukana, tallilla on laaja valikoima eri kokoisia ja erilaisia, joten jokaiselle pitäisi löytyä sopivat.

Orli Zewi vastaa ratsastusvälineiden hankinnasta, huollosta ja säilytyksestä. Orli Zewi ja Kai Marttila vastaavat henkilönsuojaimien hankinnasta, huollosta ja säilytyksestä.

 

8. Muut välineet ja varusteet

Harjapakit ovat hevosten kaapeissa tai varustetiloissa. Harjapakkeja kuten muitakaan tarvikkeita ei säilytetä tallin käytävillä.

Siivousvälineitä säilytetään käytännön syistä useammassa paikassa. Esimerkiksi siirtotallien yhteydessä on siivoustarvikkeita, ratsastuskentän laidalla on kevyttalikkoja ja turvelassa on lapio. Pääsääntöisesti hevosiin liittyvät siivousvälineet säilytetään keskitallin käytävällä olevassa telineessä ja sen vieressä etutalliin vievän oven takana. Siivousvälineitä hankitaan lisää ja huolletaan tarpeen mukaan. Kottikärryt säilytetään pääasiassa lantalan edustalla.

Riimunnaruja säilytetään etutallissa ”Familin karsinassa”, kapeassa tilassa vessaa vastapäätä. Hevosen ollessa karsinassa hevosen riimun tulee olla karsinan edustalla olevassa koukussa naru riimuun kiinnitettynä, jos riimu ei ole hevosen päässä. Riimu jätetään karsinan edustalle siten, että se on mahdollisimman nopeasti puettavissa hevosen päälle. Narua ei käännetä rullalle ja riimun tulee olla heti päähän pujotettavissa (solki auki). Hevosen ollessa tarhassa tai laitumella riimua ja narua säilytetään portin vieressä.

Estekalusto säilytetään kentän laidalla. Estekalusto huolletaan joka kevät ja lisäksi tarpeen mukaan esimerkiksi jonkin esteen tai esteen osan hajotessa.

Pihalelut tarkistetaan talven jälkeen ja huolletaan tarpeen mukaan. Pihalelujen käyttö on käyttäjien omalla vastuulla (alaikäisillä huoltajan vastuulla), ja asiasta ilmoitetaan selkeästi kyltillä leikkipaikalla.

 

9. Toiminta

 

Pikkukorven talli tarjoaa tallipaikkoja. Tallipaikkaan voi sisältyä sopimuksen mukaan joko täysihoito tai omistaja voi vastata tietyistä asioista hevosensa hoidossa. Tallilla järjestetään ratsastustunteja, kursseja, ratsastusleirejä, ponisyntymäpäiviä, valmennuksia, ratsastuskisoja ja muuta hevosiin liittyvää toimintaa. Talli järjestää tilausponiajelua ja -ratsastusta asiakkaan osoittamissa tiloissa. Ratsastuskenttää käyttävät myös muut kuin tallilla majailevat hevoset. Ulkopuolisia kentän käyttäjiä koskevat samat turvallisuusohjeet kuin tallin asiakkaitakin.

 

Suurempiin yleisötilaisuuksiin tehdään erillinen turvallisuussuunnitelma ja tarvittaessa

pelastussuunnitelma (liite 1). Esimerkki kilpailutilanteiden turvallisuussuunnitelmasta on liitteessä 2. Yleisötapahtumissa huomioidaan lisäksi viranomaisvaatimukset ja hygieniaohjeet. Kilpailuiden turvallisuusvastaava vastaa kilpailuiden johtajan kanssa toiminnan suunnittelusta,

turvallisuussuunnitelman tekemisestä, tapahtuman valmistelusta ja toimijoiden työnjaosta, riskienhallinnasta ja toimintaohjeiden läpi käymisestä onnettomuus- ja tapaturmatilanteiden varalta.

 

Ratsastustunneilla, ponisyntymäpäivillä, leireillä, kursseilla, valmennuksissa ja kaikessa muussa tallin toiminnassa noudatetaan tallin sääntöjä turvallisuuden varmistamiseksi. Toimintaan osallistuvat saavat tutustua tallin turvallisuuskansioon, jossa on turvallisuusasiakirja, johon sisältyy mm. tallin säännöt ja toimintaohjeet erityistilanteiden varalle. Ponisyntymäpäivillä käydään aluksi aina läpi turvallisuus- ja sääntöasiat. Leirien alussa pidetään turvallisuustuokio, jossa käydään läpi tallin säännöt ja pääpiirteittäin turvalliset tavat toimia hevosten kanssa.

 

 

 

 

 

10. Palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset

 

Olosuhteet, kuten säätilanne, tulee huomioida ratsastuspalveluiden järjestämisessä. Joissain tilanteissa olosuhteet rajoittavat jonkin palvelun tarjoamista tai estävät sen kokonaan. Tallilla ei ole yksiselitteistä pakkasrajaa. Tuulisella säällä pienempikin pakkanen saattaa aiheuttaa paleltumavaaran kun taas kuivalla tyynellä pakkaskelillä kovemmassakin pakkasessa voidaan ratsastaa. Palveluun osallistuvia pyydetään huomioimaan sääolosuhteet ja varustautumaan asianmukaisella vaatetuksella. Joskus asiakas on arvioinut tarvittavan vaatetuksen väärin ja tällöin voidaan vahinkojen välttämiseksi päätyä keskeyttämään kyseisen asiakkaan osallistuminen palveluun sinä päivänä. Myrskyllä ratsastuspalveluja ei järjestetä. Sade ei automaattisesti estä ratsaspalveluiden tarjoamista, mutta sadepäivinä käytetään tilanteen mukaan harkintaa.

 

Joissain sääoloissa ratsastukenttä menee väliaikaisesti käyttökelvottomaan kuntoon. Jos sataa pitkään taukoamatta, eivät ojat enää vedä kunnolla ja ratsastuskentälle muodostuu järvi. Silloin saatetaan päätyä siirtämään tai perumaan sovittuja ratsastuspalveluja tai lähdetään kentällä ratsastamisen sijasta maastoon. Maastoon lähdettäessä huomioidaan ratsastajien taso ja mahdollinen tarve avustajille. Kun tulee pakkasta, kenttä jäätyy toisinaan käyttökelvottomaan kuntoon, jos lunta ei tule riittävästi. Silloin kentällä ei voi ratsastaa ja joskus näissä tilanteissä myös maastoilu on mahdotonta huonon pohjan aiheuttamien turvallisuusriskien vuoksi. Tällaisissa pohjaolosuhteissa ratsastuspalveluja ei ole mahdollista tarjota.

 

Kentällä on hyvä valaistus. Kentällä voi ratsastaa myös pimeinä vuorokaudenaikoina. Maastoon ei saa lähteä hämärällä tai pimeällä ilman asianmukaisia heijastimia ja valoja.

 

 

11. Asiakkaat ja asiakasryhmät

Talli tarjoaa talli- ja pihattopaikkoja hevosille. Talli- ja pihattopaikka-asiakkaiden hevoset voivat olla joko täysihoidossa tai hoito voidaan järjestää sopimuksen mukaan. Tallilla järjestetään ratsastustunteja, ratsastusleirejä, ponisyntymäpäiviä, valmennuksia, ratsastuskilpailuja ja muuta hevosiin liittyvää toimintaa. Talli järjestää tilausponiajelua ja -ratsastusta asiakkaan osoittamissa tiloissa.

Tunneilla ja leireillä on enimmäkseen alaikäisiä, mutta valmennuksiin ja kilpailuihin osallistuu enemmän myös täysi-ikäisiä henkilöitä. Osa toiminnasta on selkeästi suunnattu lapsille, osa kokeneemmille lapsille ja nuorille ja osa aikuisille. Toiminnasta osaan osallistutaan tallin hevosilla ja osassa asiakkailla on omat hevoset.

Talli järjestää toimintaa myös erityisryhmille. Erityisryhmien tarpeet huomioidaan asianmukaisesti tapauskohtaisesti.

 

Ratsastustunneilla on enintään viisi ratsukkoa kerralla. Muista tunneista poiketen ratsastusleireillä sileillä tunneilla voi olla enintään kuusi ratsukkoa. Suurin määrä maastossa ohjaajan lisäksi on kuusi ratsukkoa yhdellä ohjaajalla.

 

Maastoratsastus ilman avustajaa edellyttää ratsastajalta hyvää perusratsastustaitoa ja kykyä hallita hevonen. Ennen maastoratsastusta ilman ratsukkokohtaista avustajaa asiakkaan on osoitettava osaamisensa kentällä ratsastaen. Myös ennen esteratsastusta asiakkaan osaaminen perusratsastuksessa tulee varmistaa. Erityistä huomiota tason arvioinnissa tulee käyttää lasten kohdalla, koska lapset usein yliarvioivat kykynsä ja valmiutensa.

 

Asiakkaat opastetaan tutustumaan turvallisuusasiakirjaan ja perehtymään tallin sääntöihin sekä asiakkaan turvallisuusohjeeseen. Kyseisistä asiakirjoista ilmenee, miten tallilla tulee käyttäytyä ja toimia ja millaiset ovat asianmukaiset varusteet eri toiminnoissa.

 

Leiri-ilmoittautumisten yhteydessä asiakas täyttää ilmoittautumislomakkeen. Ilmoittautumislomakkeessa kysytään mm. sairaudet, allergiat, lääkitykset, uimataito ja muut erityistä huomiota vaativat seikat.

 

Toimintaan osallistumiselle ei ole yksiselitteisiä ikärajoja. Asiakkaan soveltuminen tiettyyn toimintaan arvioidaan tilannekohtaisesti.

 

 

12. Palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet
 

Talliympäristössä joudutaan kiinnittämään huomiota myös muiden kuin asiakkaiden turvallisuuteen, mikä on huomioitu myös tallin säännöissä. Esim. sulkemalla kentän portti aina kun kentällä on hevosia varmistetaan, että putoamistapauksessa hevonen ei karkaa kentältä ja karattuaan aiheuta vahinkoa sen enempää asiakkaille kuin muillekaan henkilöille tai omaisuudelle.

 

Sähkölangoissa on varoituskyltit, jotta tallin asiakkaiden lisäksi myös muut mahdollisesti paikalla käyvät henkilöt osaavat varoa lankoja.

 

Maastossa ratsastamiseen on tiettyjä ohjeita. Toisten omaisuutta tulee kunnioittaa eikä yksityisillä alueilla saa ratsastaa ilman erityistä lupaa. Maastossa ratsastetaan liikennesääntöjä noudattaen ja kunnioitetaan muita tiellä liikkujia. Hämärässä ja pimeällä käytetään asianmukaisia heijastimia ja lamppuja, jotta näkyminen tulee turvattua.

 

13. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu

Talli järjestää kaikille asiakkaille suunnatun turvallisuusopastuksen pikkujoulujen yhteydessä. Turvallisuusopastuksessa käydään läpi turvallisuusasiakirja ja keskustellaan tallin säännöistä ja muusta esiin nousevasta turvallisuuteen liittyen. Turvallisuusopastuksessa puhutaan myös siitä, miten pelastustoimet toteutetaan erilaisissa poikkeustilanteissa ja miten toiminta eroaa riippuen siitä, onko yksin paikalla vai onko paikalla useampia henkilöitä. Turvallisuusasiakirja on nähtävillä tallin kerhohuoneessa turvallisuuskansiossa.

Pikkujoulujen lisäksi voidaan pitää tarpeen mukaan pienempiä turvallisuuskatsauksia ja erilaisia koulutuksia. Asiakkailla on mahdollisuus tuoda jatkuvasti esiin ajatuksiin turvallisuusseikkoihin liittyen. Esille nousevat ajatukset ja huolet huomioidaan ja tehdään uusia turvallisuuteen vaikuttavia suunnitelmia sitä mukaa kun havaitaan uusia asioita, joilla turvallisuutta voidaan edistää.

 

Kun havaitaan riskejä, niihin liittyvät asiat kartoitetaan ja onnettomuuksien todennäköisyyttä pyritään pienentämään. Tapahtumien kohdalla mietitään etukäteen, mitkä ovat mahdollisia riskejä. Riskit kootaan listaksi ja mietitään, miten vaaratilanteet voidaan mahdollisimman pitkälle ennaltaehkäistä. Mietitään myös, miten toimitaan, jos ennaltaehkäisystä huolimatta tapahtuu onnettomuuksia. Riskien arvioimisessa huomioidaan myös psyykkiset vaarat.

 

Jos harjoituksissa tai kilpailuissa sattuu vakava onnettomuus tai tapaturma, turvallisuusvastaava kirjaa muistiin potilaan henkilötiedot. Myös silminnäkijöiltä pyydetään yhteystiedot (liite 8). Vakavista tapauksista tehdään viranomaisille ilmoitus.

 

Yleisesti tiedossa olevia riskejä hevosten kanssa toimittaessa ovat esimerkiksi ratsastusonnettomuudet, hevosten irti pääseminen ja hevosta käsiteltäessä hevosen alle tai hevosen kiilaamaksi joutuminen. Vakavan vammautumisen riskiä voidaan pienentää käyttämällä asianmukaisia turvavarusteita ja varmistamalla, että hevosen käsittelijällä on riittävä kyky toimia kyseisen hevosen kanssa. Hevosta taluttaessa onnettomuusriskiä voidaan pienentää käyttämällä asianmukaisia talutusvarusteita, kuten riittävän pitkää narua ja tarvittaessa ketjua sekä käsineitä. Jos tallilla huomataan, että joku ei käytä asianmukaisia turvavarusteita tai että hevonen ei ole käsittelijänsä hallinnassa, asiaan puututaan onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

 

Vakavien tapaturmien ja onnettomuuksien jälkeen tapahtuneesta tiedotetaan talliväelle ja onnettomuus käydään läpi. Yhdessä mietitään, mitkä tekijät johtivat onnettomuuteen ja keskustellaan siitä, miten onnettomuus olisi ollut vältettävissä. Tapahtuman analysoinnin jälkeen viranomaisille tehdään vaadittavat ilmoitukset ja huolehditaan ilmoituksesta asianomaiseen vakuutusyhtiöön.

Jos tallilla pidetään turvallisuuskatsauksia pikkujoulujen turvallisuuskatsauken lisäksi, niin niissä käydään läpi myös ensiapuohjeita ja pyritään saamaan paikalle myös ammattilaisia, kuten palotarkastaja, ensiapukouluttaja ja eläinlääkäri puhumaan olennaisista turvallisuusasioista sekä ihmisten ja hevosten ensiavusta.

Tallin säännöt ovat luettavissa ilmoitustaululla. Kun säännöt tai turvallisuusasiakirja päivitetään, uudet versiot lähetetään sähköpostilla asiakkaille. Uudet tallipaikka-asiakkaat saavat tallin säännöt tallipaikkasopimuksen yhteydessä. Turvallisuusasiakirja liitteineen (lukuun ottamatta tallilla asuvia hevosia koskevaa liitettä) on luettavissa myös tallin kotisivulla.

 

 

 

 

14. Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten

Hätätilanteessa, kuten tulipalon sattuessa tai jonkun ollessa vakavasti loukkaantunut, soitetaan hätänumeroon ja toimitaan liitteissä 3, 4 ja 5 kuvatulla tavalla.

Lyhyesti:

 • Soita hätäpuhelu numeroon 112

 • Kerro, mitä on tapahtunut

 • Kerro tallin tarkka osoite: Soisalontie 156, 21310 Vahto, Ruskon kunta, koordinaatit (WGS84): N 60° 39.1730' E 22° 17.9351'

 • Vastaa esitettyihin kysymyksiin

 • Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti

 • Lopeta puhelu vasta luvan saatuasi

 

Tulipalon sattuessa ensimmäiseksi varmista, että ihmishenkiä ei ole vaarassa ja että kukaan ei ole jäänyt palaviin tiloihin. Sen jälkeen soita hätänumeroon. Aloita alkusammutustoimet ja estä lisävahinkojen syntyminen esim. siirtämällä hevoset ja autot turvaan kuitenkaan ihmishenkiä vaarantamatta. Hevoset viedään palavista tiloista tarhoihin tai kentälle ja suljetaan portit huolellisesti. Jos paikalla on useampia, voi yksi pelastaa, toinen tehdä hätäilmoitusta, kolmas sammuttaa jne.

Hätäilmoituksen tekeminen on neuvottu tarkemmin liitteessä 3, ensiapua on selostettu liitteessä 4 ja toimintaohje tulipalon varalta on liitteessä 5. Lisäksi tallialueen kartta on liitteessä 10 ja kaavakuva ensiaputarvikkeiden ja alkusammutusvälineiden sijainnista liitteessä 9.

Poikkeustilanteesta ilmoitetaan aina Orlille, Hannulle tai Kaitsulle, Orli Zewi, p. 045-1242223, Hannu Kääriä, p. 040-7613868, Kai Marttila, p. 050-3593730.

Onnettomuustilanteissa paikalla olevilla aikuisilla on johtamisvastuu mutta myös lapset ja nuoret opastetaan hätäilmoituksen tekemiseen.

Yleisten hätätilanteiden kohdalla, kuten kaasuvaaratilanteessa, toimitaan viranomaisten ohjeiden mukaan. Tallissa on kerhohuoneessa radio, jossa on paristot. Tallin ilmastointi saadaan pois päältä kääntämällä kerhohuoneessa oven vieressä olevia säätimiä.

 

 

 

 

15. Onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tutkinta

Orli Zewi vastaa onnettomuuskirjanpidosta ja onnettomuustutkinnan järjestämisestä, kun tilanne sitä vaatii. OZ vastaa tapausilmoituslomakkeen täyttämisestä ja kuulee silminnäkijöitä saadakseen mahdollisimman kattavan ja todenmukaisen kuvauksen tapahtuneesta.

Onnettomuuksien ja vakavien läheltä piti –tilanteiden jälkeen tapahtunut analysoidaan. Onnettomuuteen johtaneet syyt kartoitetaan ja mietitään, miten vastaavat tapaukset kyetään jatkossa ennaltaehkäisemään. Jos vastaavien tapausten ehkäiseminen vaatii merkittäviä toimenpiteitä, onnettomuuskirjanpitoon sisällytetään myös aikataulu, jonka puitteissa muutokset turvallisuuteen vaikuttaviin asioihin tehdään.

OZ vastaa tapauksesta tiedottamisesta asianomaisille tahoille, kuten esimerkiksi tapauksesta riippuen poliisille, terveystarkastajalle ja vakuutusyhtiöihin.

 

16. Vakuutukset

Pikkukorven tallilla on vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus ja talkoovakuutus. Alaikäiset tallin toimintaan osallistuvat on vakuutettu.

 

17. Jakelu

Turvallisuussuunnitelma on liitteineen tallin turvallisuuskansiossa. Turvallisuussuunnitelma ja osa liitteistä on tallin kotisivuilla www.pikkukorpi.fi. Päivitysten yhteydessä turvallisuusasiakirja toimitetaan tallin postituslistalla oleviin sähköpostiosoitteisiin kuukausitiedotteen liitteenä. Uusille asiakkaille annetaan tallin säännöt ja asiakkaan turvallisuusohje paperiversiona ja lähetetään turvallisuusasiakirja sähköpostiin, jos asiakkaalla on sähköposti käytettävissä. Tallin säännöt ja asiakkaan turvallisuusohje ovat luettavissa tallin ilmoitustaululla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Liitteet

liite 1: Pelastussuunnitelman sisältö
liite 2: Esimerkki turvallisuussuunnitelmasta
liite 3: Ohje hätäilmoituksen tekemiseen
liite 4: Ensiapu, lista ensiaputarvikkeista ja ensiapuohjeita
liite 5: Ohje tulipalon sattuessa
liite 6: Pikkukorven tallin säännöt

liite 7: Turvallisuusohje asiakkaille
liite 8: Onnettomuuskirjanpito: lomake
liite 9: Ohjeita tiettyihin erityistä varovaisuutta ja huomiota vaativiin tilanteisiin
liite 10: Kaavakuva tallista: ensiaputarvikkeiden sekä alkusammuttimien ja sammutuspeitteiden sijainti
liite 11: Kaavakuva tallialueesta
liite 12: Evakuointisuunnitelma
liite 13: Toimintaohje erityistilanteiden varalle
liite 14: Tallipaikkasopimus
liite 15: Tallilla asuvat hevoset ja niiden erityistarpeet
liite 16: Turvallisuusasiakirjan kuittauslista

Liite 1: Pelastussuunnitelman sisältö suuriin yleisötapahtumiin

 

tapahtuman vastuullinen järjestäjä

tapahtuman luonne; kenelle, milloin, missä?

tapahtuman laajuus

oletettu osanottajamäärä ja osallistujat

tarvittavat ilmoitukset, sopimukset ja alihankkijat

vakuutukset

tiedotus ja markkinointi;

suunnittelu ja organisointi; kokoontumiset ja työkirjat

lupa- ja ilmoitusasiat

johtaminen, vastuunjako ja työnjako

suorituspaikka

opasteet

liikenteenohjaus ja pysäköinti

ohjeet osallistujille

kuulutukset ja juontaja

järjestyksenpito

ohjelman sisältö

toimijoiden ja ohjaajien valmiudet

tarvittavat välineet

ensiapuvalmius

paloturvallisuus ja pelastustiet

sähkö- ja muut rakenteet

väestönsuojeluvalmius

riskianalyysi

hygienia-asiat; ruokailu ja WC- tilat

erityisryhmien huomiointi

tapahtuman seuranta, tilastointi ja arviointi

toimintaohjeet onnettomuuksissa tai tapaturmissa

kriisiviestintä

toiminta tapahtuman tai onnettomuuden jälkeen

 

Liite 2: Esimerkki turvallisuussuunnitelmasta

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

 

Esteratsastukset harjoituskilpailut pp.kk.vv

Paikka: Pikkukorven talli, Soisalontie 156, 21310 Vahto

 

1. TURVALLISUUSVASTAAVA:

Etunimi Sukunimi, yhteys kilpailujen aikana puhelimitse puh. ja/tai Etunimi Sukunimi, puh. ---, yhteys kilpailun aikana puhelimitse puh. ---. Kunkin kilpailun kohdalla esillä olevaan turvallisuussuunnitelmaan alleviivataan paikalla oleva/ olevat.

Kilpailujen johtajana toimii Etunimi Sukunimi, p. ---.

 

2. SAIRAANKULJETUS, ÄKILLISET HÄTÄTILANTEET (ESIMERKIKSI TULIPALO):

Ambulanssi tilataan puhelinnumerosta 112. Poliisi ja palokunta tilataan numerosta 112. Kisatapahtuman osoite on Soisalontie 156, Vahto (Ruskon kunta).

Ambulanssi ohjataan tarvittaessa joko kentän jommallekummalle portille (sijaitsevat koivukujan päissä), tallin pihalle tai parkkialueelle konehallien viereen.

 

3. ENSIAPUVASTAAVA JA ENSIAPUVÄLINEET:

Etunimi Sukunimi vastaa ihmisten ensiavusta. Ensiapuvastaavan puh. ---.

Ensiapuvastaavan paikka: kisakentällä tai kisakentän välittömässä läheisyydessä

Ensiapuvälineet säilytetään kentän laidalla tuomarikopissa.

 

4. ELÄINLÄÄKÄRI:

Etunimi Sukunimi, puh. ---, tavoitettavissa puhelimitse kisojen ajan. Tarvittaessa, kuten hänen ollessaan estynyt, kutsutaan paikalle päivystävä eläinlääkäri, p. 0600 0 41451 (ja valitaan numero 4 alueeksi).

 

5. PYSÄKÖINNIN OHJAUS:

Vastuuhenkilö: Etunimi Sukunimi, puh.---.

Hevosajoneuvojen paikoitusalue on konehallien pihalla. Henkilöautojen paikoitusalue on pellolla ratsastuskenttää vastapäätä koivukujan toisella puolella, jos sää sallii tai säätilanteen vaatiessa talon ja tallin parkki-alueella sekä tallin takana.

Paikoituksen valvojilla on huomioliivit.

Koivukujalle ei saa pysäköidä, vaan sitä pitkin on oltava pelastusajoneuvoilla vapaa kulku.

 

6. JÄRJESTYKSENVALVONTA

Kisapaikalla on virallinen järjestyksenvalvoja.

 

7. HEVOSTEN, YLEISÖN JA AUTOJEN KOHTAAMISEEN LIITTYVIEN RISKIEN MINIMOINTI

Hevosautojen ja yleisön parkkipaikat ovat erillään. Hevosten kulku käsihevosalueelle, verryttelyyn ja kisakentälle on järjestetty siten, että hevoset eivät ole yleisön eivätkä ajoneuvojen kanssa samalla kulkureitillä.


8. KILPAILUKENTTÄ, ESTEKALUSTO JA TUOMARISTO

Kilpailukenttä huolletaan ennen jokaista kilpailua. Estekalusto on uusi ja hyväkuntoinen. Esteissä on turvakannattimet. Tuomari ja ratamestari ovat SRL:n kouluttamia ja ammattitaitoisia. Ratahenkilökuntaa on riittävästi.

 

9. VERRYTTELY JA KÄSIHEVOSALUE

Verryttelyssä on paikalla verryttelyvalvoja, joka huolehtii siitä, että verryttelyalueella toimitaan turvallisesti. Pääsy verryttelyalueelle ja käsihevosalueelle on rajattu.

 

10. OHJEET HEVOSTEN KÄSITTELYYN

Hevosten on oltava kisapaikalla suitsittuina. Kypärän käyttö hevosia käsiteltäessä on suositeltavaa.

 

11. HEVOSTEN VESIHUOLTO

Hevosten vesipiste on verryttelyn sisäänkäynnin vieressä verryttelyalueen ulkopuolella.

 

12. ELINTARVIKETURVALLISUUS

Buffetista vastaa hygieniapassin omistava henkilö. Elintarvikkeiden kohdalla noudatetaan Pikkukorven tallin omavalvontasuunnitelmaa.

 

13. PALOTURVALLISUUS

Alkusammutin on buffetissa, makkara- ja muurinpohjalettupisteessä, tuomarikopissa, kansliassa ja hevosajoneuvojen paikoitusalueella. Sammutuspeite on makkara- ja muurinpohjalettupisteessä, buffetissa ja hevosajoneuvojen parkkialueella.

 

14. PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ

Kisa-alueella alkoholin käyttö ja tupakointi on kielletty. Kisa-alueella ei tule esiintyä päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena.

 

15. VAKUUTUSTURVA

Pikkukorven tallilla on oikeusturva- ja vastuuvakuutus. Kisoihin saavat osallistua vain sellaiset ratsastajat, joilla on jonkin ratsastusseuran jäsenyys ja sitä kautta henkilökohtainen vakuutusturva onnettomuuden varalle.

 

16. LUVAT JA ILMOITUKSET

Poliisille on tehty ilmoitus yleisötapahtumasta. Raision kaupungille on tehty ilmoitus kisojen yhteydessä tapahtuvasta elintarvikkeiden tilapäismyynnistä.

 

Jos joku vastuuhenkilöistä estyy saapumasta paikalle, esillä olevaan turvallisuussuunnitelmaan merkitään tilalle tullut henkilö ja hänen puhelinnumeronsa.

 

JAKELU: Turvallisuussuunnitelma toimitetaan luettavaksi kilpailujen johtajalle, tuomarille, ratamestarille, kansliaan ja muille toimihenkilöille. Turvallisuussuunnitelma on nähtävillä kilpailukansliassa, tulostaululla ratsastuskentän tallin puoleisessa päädyssä katsomon sisäänkäynnin kohdalla, tuomarikopissa, tallin ilmoitustaululla ja koivukujan päässä ”savuton alue”-kyltissä.

 

 

 

 

Liite 3: Hätäilmoitus

 

YLEINEN HÄTÄNUMERO ON 112

 

Ennen soittoa

 

 • Selvitä nopeasti, mitä on tapahtunut.

 • Sairastapauksissa selvitä, onko potilas hereillä tai herätettävissä.

 

Soita 112

 

Pysy rauhallisena ja rauhoita muita.

Pyri aina soittamaan itse, jotta välikäsiltä vältytään.

 

1. Anna tarkka osoite ja puhelinnumero.
* Tallin osoite: Soisalontie 156, 21310 Vahto, Ruskon kunta, koordinaatit (WGS84): N 60° 39.1730' E 22° 17.9351'

2. Kerro lyhyesti, mitä on tapahtunut

3. Vastaa kysymyksiin ja noudata ohjeita

4. Sulje puhelin vasta kun saat siihen luvan

5. Järjestä opastus paikalle

6. Pysy selvillä tilanteen kehittymisestä

7. Soita uudestaan, jos tilanne muuttuu olennaisesti

8. Muista ilmoittaa, missä kunnassa olet, koska matkapuhelimen soitto saattaa mennä eri kunnan

hätäkeskukseen

 

Liite 4 Ensiapu, lista ensiaputarvikkeista ja ensiapuohjeita
 

Arvioi tilanne ja tee tarvittaessa hätäilmoitus numeroon112

 

Kerhohuoneen kirjahyllyssä on selkeästi merkityllä paikalla ensiapulaatikot. Kirjahyllyn vieressä seinässä on myös lukittava lääkekaappi, jonka avain on tallin vastuuhenkilön hallinnassa. Tallin ensiapulaatikoiden sisältö on seuraava:

 

Ensiapulaatikko I

 

Ensisammutin

Steriili vesi (pullo)

Steriili vesi 10 ml annoksina

Silmänhuuhtelusuihku

Betadine

Pesu-Betadine

Asept, antiseptinen suihke

Helosan

Valkovaseliini

Kylmä- ja lämpöpakkauksia

Ruiskuja

Pinsetit

Sakset

Turvavyöleikkuri

Kynä

Vihko

Vinyylihanskoja

Lämpöpeite

Ilmastointiteippi

Ensiapukirja

Muovipusseja

Kuumemittari

Taskulamppu

Paristoilla toimiva radio

 

Ensiapulaatikko II

 

Mefix-teippi

Ideal-side 2 kpl

Haavateippiä

Joustoside

Harsositeitä

Steriilejä taitoksia

Rasvalappuja

Iso ensiside -pakkaus

Sidetarvikepakkaus pieniin vammoihin

Vinyylihanskoja

Pieni paineside

Putkiside

Ei-steriilejä sidetaitoksia

Elvytyssuoja

Vanua

Turvavyöleikkuri

Muovipusseja

Hakaneuloja

Kynä

Vihko

 

Lääkekaapin sisältö

 

Parasetamoli 500 mg

Ibupreefeni 400 mg

Bacibact-pulveri

Bacibact-voide

Lääkehiili

Kyypakkaus

Kuumemittari

 

 

Ensiapulaatikoissa on vihko. Kun laatikosta otetaan jotakin, se kirjataan vihkoon.

 

Lisäksi kerhohuoneen seinässä ovesta sisälle mentäessä oikealla on laastariautomaatti.

 

 

 

ENSIAPUOHJEITA

 

JOS OLET EPÄVARMA, MITEN TOIMIA IHMISEN ENSIAPUTILANTEESSA, SOITA 112.

 

Tallin turvallisuuslaatikossa I kerhohuoneen kirjahyllyssä on ensiapukirja.

 

Palovamma

-jäähdytä palovammaa mahdollisimman pian viileällä vedellä 15-20 minuutin ajan

-palovamman voi peittää puhtaalla suojasiteellä tai palovammojen hoitoon tarkoitetulla erikoissiteellä

- palovammaan ei saa laittaa rasvaa

-isommissa palovammoissa peittele potilas lämpimästi

-paksut vaatekerrokset poistetaan, koska niihin voi jäädä palopesäkkeitä

-tue kasvo- tai hengityspalovamman saanut puoli-istuvaan asentoon

-älä puhko rakkuloita

-älä poista karstaa tai roikkuvia ihonriekaleita

-älä yritä poistaa ihoon kiinni palaneita vaatteita

-isompi palovamma vaatii aina lääkärikäynnin

 

Paleltuma

-nenä, korva lämmitetään laittamalla kämmen päälle

-varotaan vamman uudelleen kylmettämistä

-potilas sisätiloihin, jos mahdollista

-varovainen liikuttelu - älä kävelytä potilasta

-märät vaatteet pois - potilaan kuivaaminen, pään kuivaaminen huolella

-peittele potilas lämpimästi

-seuraa potilaan tajuntaa

-paikallinen vamma: lämmitä vamma jos sairaalaan pääsy kestää enemmän kuin 2

tuntia, lämmitä 40 - 42 asteisella vedellä ripeästi, käytännössä esim. käsi laitetaan

sankoon, jossa on lämmintä vettä

-älä hiero tai käytä kylmää vettä

 

Tajuton paleltumapotilas (vakava hypotermia eli alilämpöisyys)

-varovainen käsittely

-potilas makuulla koko ajan

-hengitystiet auki leukakulmasta kohottamalla

-sykkeen tunnusteluun voi käyttää reilusti aikaa

-jos henkilö on eloton, aloita huolellisen tutkimuksen jälkeen painanta/puhalluselvytys

jota jatketaan sairaalaan asti

 

Auringonpistos, lämpöuupumus

Oireet: päänsärky, pahoinvointi, huimaus, ärtyneisyys

Hoito:

-siirrä lepoon viileään paikkaan ja vähennä vaatetusta

-viilennä ihoa esim. pyyhkimällä viileällä vedellä

-anna vettä juotavaksi

 

Venähdykset, nyrjähdykset

-kolmen koon sääntö: kylmä, kohoasento ja kompressio (puristus)

-lastoita mahdollisuuksien mukaan kuljetuksen ajaksi (maasto)

-älä laita kylmää suoraan paljasta ihoa vasten

-jäähdytys n. 20 minuuttia kerralla riittää

-aseta tukeva sidos raajaan/ vamman alueelle

 

 

 

Murtumat

Avomurtuma

-älä korjaa murtuman virheasentoa, jos ei ole pakko (verenkierto)

-peitä haava puhtailla/steriileillä taitoksilla ja lastoita (3 x K)

-verenvuoto tyrehdytettävä välittömästi keinolla millä hyvänsä

 

Umpimurtuma

-3 x K

-tue liikkumattomaksi

-kylkiluiden murtumissa tue rintakehä käsin tai tukisiteellä

-jos epäilet selkärangan murtumaa, tue potilaan asento vakaaksi ja liikuta vain, jos se on hengen pelastamisen kannalta välttämätöntä

 

Raajan murskavammat ja kehonosan irtoaminen

-tyrehdytä verenvuoto

-ota irronnut kehonosa talteen ja säilytä kuivassa ja viileässä paikassa, jos

mahdollista
-Irronnut kehonosa, esim. sormi, laitetaan esimerkiksi muovipussiin, joka

laitetaan toiseen muovipussiin, joka täytetään kylmällä vedellä

 

Haavat

Suuret haavat

-tyrehdytä verenvuodot tavalla tai toisella (esim. kämmenellä painamalla, sidoksilla tai vaatteilla, vyöllä)

-raaja kohoasentoon

-hälytä apua paikalle tai toimita potilas jatkohoitoon terveyskeskukseen tai sairaalaan

Pienet haavat

-puhdista haava

-laastari tai steriili harsotaitos ja side päälle, jos tarpeen

 

Rintakipu, mahdollinen sydäninfarkti

Oireet: puristava laaja-alainen kipu, säteilee kaulalle ja käteen

Hoito:

-tee hätäilmoitus 112

-rauhoita

-lepo, istumaan tai puoli-istuvaan asentoon

-jos ranteessa tuntuu pulssi ja nitrot käytössä sekä sopii sydänperäiseksi, voit kehottaa

ottamaan nitron

-jos henkilö menee tajuttomaksi, aloita painelu-puhalluselvytys (30-2)

-ilmoita hätäkeskukseen muuttuneesta tilanteesta

 

 

 

 

Hengitysvaikeus ja hyperventilaatio, kun asiakasta on kohdannut vamma tai muu trauma

Oireet: hengittäminen työlästä

-käyttää hengittämiseen apulihaksia

-hengitystiheys nousee

-joskus sairastaa astmaa

Hoito

-rauhoita

-istuva tai puoli-istuva asento, etukumaraan

-jos tietää sairastavansa astmaa, kehota ottamaan lääke (piippu)

-hyperventiloidessa paperipussiin hengittäminen

-jos ei mene ohi, soita ambulanssi

 

Aivovammat, ns. aivotärähdys

Oireet: päänsärky, huimaus, pahoinvointi, sekavuus, tajuttomuus

Hoito

-rauhoita ja jutustele, tarkkaile samalla, vastaileeko henkilö asiallisesti vai onko

sekava

-tarkkaile tajunnan tasoa (uneliaisuus, silmien reaktio, raajojen liikuttaminen) sekä

päänsärkyä ja oksentelua

-älä päästä henkilöä yksin kotiin vaan huolehdi, että hänellä on saattaja

-jos seuraa tajuttomuutta (kylkiasento), voimakasta päänsärkyä, oksentelua,

sekavuutta tai rajusti päänsä loukannut henkilö on lapsi, toimita potilas nopeasti ensiapuun

Muista, että vakavankin aivovamman saanut potilas saattaa aluksi vaikuttaa normaalilta tai lähes normaalilta.

 

Tajuttomuus

Syitä:

-epilepsia, hapenpuute, diabetes, verenvuoto, vamma kuten hevosen selästä putoaminen tai hevosen potku

Hoito:

-kokeile hengitys, pulssi, reagoiko kivulle

-kylkiasento

-varmista hengitys

-huolehdi, ettei tajuton tukehdu oksennukseen

-pyri selvittämään, valittiko potilas mitään ennen tajuttomuutta

-estä lisävammojen synty

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvytys

Yksin / kaksin

-puhuttele, ravistele, katso, kokeile hengitys/pulssi

-potilas selinmakuulle tilavaan paikkaan, kova alusta

Lapsen elvytys

-ensin 5 puhallusta, sitten 30 painallusta, sitten 2 puhallusta ja jatkuu 30:2

Aikuisen elvytys

.- ensin 30 painallusta, sitten 2 puhallusta, jatkuu 30:2

Tärkeintä elvytyksessä on painanta happea kuljettavan verenkierron vuoksi.

-seuraa, että ilma menee perille oikeaan paikkaan (keuhkoihin, ei vatsaan)

 

Liite 5: Tulipalon sattuessa

 

Tulipalo sisätiloissa

 

TEE HÄTÄILMOITUS 112

 

Varoita sisällä olijoita

Pelasta kaikki ihmiset ulos samaan paikkaan (kokoontumispaikka, katso evakuointisuunnitelma, liite 11) ja hevoset omaan kokoontumispaikkaan ratsastuskentälle ja hiekkatarhoihin kauas palavasta kohteesta, älä vaaranna itseäsi turhaan (katso evakuointisuunnitelma, liite 11).

Pidä huoli, että tiedät ihmisten lukumäärän ja ilmoita se pelastuslaitoksen

henkilöstölle. Talviaikana järjestä kokoontumispaikka mahdollisuuksien

mukaan sisätiloihin.

Rajoita paloa sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmastoinnit.

Sammuta palo kykyjesi mukaan alkusammutusvälineillä.

Opasta pelastushenkilöstö oikeaan kohteeseen, ole heitä vastassa.

 

Metsä/ maastopalo

 

TEE HÄTÄILMOITUS 112

 

Arvioi ja kerro hälytyspäivystäjälle tuulen suunta ja voimakkuus, sekä onko kyseessä

maapalo vai latvapalo ja onko tuulen alapuolella asutusta.

Varoita tarvittaessa muita ihmisiä tuulen alapuolelta.

Pelasta tarvittaessa ihmisiä ja eläimiä tulipalon läheisyydestä tai tuulen alapuolelta.

Sammuta käsillä olevilla alkusammutusvälineillä (alkusammuttimet, vesiämpäri, lapio, jne.).

Opasta pelastushenkilöstö sovitulle paikalle, pysy selvillä siitä missä olet.

 

 

Liite 6: Pikkukorven tallin säännöt

 

Pikkukorven tallin säännöt, päivitetty 4.8.2017

 

 

 1. Talli

 

 • Tallin aukioloajat ovat klo 9 - 21. Jos sinulla on tarvetta olla tallilla muina aikoina esimerkiksi kisareissujen yhteydessä, ilmoitathan asiasta etukäteen.

 • Tallissa käyttäydytään rauhallisesti, ei juosta eikä huudeta.

 • Satulahuoneen ja kerhiksen ovi pidetään öisin lukittuina. Jos lähdet tallilta illalla viimeisenä, sammuta valot ja lukitse satulahuoneen ja kerhiksen ovi. Pakkasella sulje myös tallin ovet.

 • Pidä satulahuoneen ja kerhiksen ovi aina kiinni. Ovet saavat olla auki vain sen hetken, kun niistä kuljetaan. Ovia ei siis jätetä auki esimerkiksi tavaroiden keräilemisen ajaksi.

 • Älä säädä kerhiksen ja varustehuoneen ilmalämpöpumppua. Jos lämpötilaa on tarpeen muuttaa, sano asiasta tallin henkilökunnalle.

 

 1. Tallialue

 

 • Tupakointi on kielletty koko tallialueella

 • Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö on tallin alueella kielletty eikä tallin alueella tule esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena.

 • Autot pysäköidään parkkipaikalle.

 • Vanhempien tulee valvoa tallialueella liikkuvia pieniä lapsiaan.

 • Tallialueella käyttäydytään rauhallisesti: ei juosta eikä metelöidä.

 • Jokainen vastaa omasta koirastaan ja sekä sille aiheutuvista että sen aiheuttamista vahingoista. Koirat pidetään tallilla pääsääntöisesti kytkettyinä. Jos koiraa pitää vapaana, tulee huolehtia siitä, ettei se aiheuta vaaratilanteita.

 • Laidunkauden ulkopuolella pelloille ei saa mennä ilman erillistä lupaa. Laidunkaudellakaan pelloille ei mennä kuin sovituille paikoille. Sänkipelloilla ei saa ratsastaa.

 • Suurin osa lanka-aidoista on sähköistetty. Älä koske aitoihin.

 

 1. Siisteys ja turvallisuus

 

 • Pidä karsinan edusta siistinä. Korjaa käytäviltä, harjauspuomilta ja pesukarsinasta pois hevonkakka, karvat ja jouhet, heinät, kengitysjätteet sekä muu moska. Tallilta löytyy lasta, lattiaharjoja, haravia, talikoita ja lapioita, joten siivouksen toteuttaminen on helppoa. Käytetyt hevosenkengät ja naulat kuuluvat keräysmetalliroskikseen, joka sijaitsee satulahuoneen eteisen edustalla, oikealla puolella roskiksen vieressä.

 • Jokainen lakaisee käytävän, kun siinä laitettu hevonen on viety pois ratsastuksesta/ käsittelystä. Jos hevonen on kakannut, ei riitä, että ottaa talikolla kasan pois. Helpointa on siivota paikka jo ennen kuin lähtee ratsastamaan niin hyvin kuin se on mahdollista hevosen ollessa paikalla. Näin vältetään tilanne, että usempi laittaa hevosen samalla paikalla ja loppujen lopuksi kukaan ei siivoa paikkaa.

 • Vie isot siivousjätteet käytävältä roskikseen tai lantalaan sen mukaan, mitä moska on. Karvat viedään roskikseen. Hiekka, savi ja jätökset viedään lantalaan. Älä harjaa karvoja toisten karsinoihin. Pienet määrät maa-aineksia yms voi harjata lähimpään karsinaan.

 • Kun olet hoitanut hevosta ulkona harjauspuomilla, haravoi käytön jälkeen pois karvat ja muu moska. Runsaat karvamäärät laitetaan roskikseen, muun moskan voi laittaa lantalaan.

 • Vedä lastalla tai lakaise pesupaikka käytön jälkeen niin kuivaksi kuin voit. Käytä talviaikaan pesupaikkaa vain kun se on todella tarpeen. Kosteus on pakkasella hankala saada pois tallista.

 • Harjapakit, loimet ja muut lattialle sijoitetut tavarat on korjattava pois välittömästi käytön jälkeen.

 • Käytävien satulatelineet tulee laskea alas heti käytön jälkeen.

 • Käytävien narut nostetaan ylös käytön jälkeen.

 • Jokaisen tulee kerätä kerhiksestä omat roskansa, kuten myös muualta tallialueelta.

 • Jos käytät astioita kerhiksessä, tiskaa ne käytön jälkeen. Jos keität kahvia, heitä käytetty suodatinpussi pois ja huuhtele pannu.

 • Loimitelineillä tallin käytävillä säilytetään vain ajankohtaisia käytössä olevia loimia. Muut loimet kuuluvat hyllyille ja kaappeihin.

 • Pestävät loimet ja satulahuovat voi viedä vessaan pyykkikoriin. Kuivat pyykit tulee poimia kuivaushuoneesta tai pyykkinarulta ulkoa. Jos ei ole ehtinyt poimia pyykkejään kuivumasta, ne löytyvät pesupaikan oven päältä. Pesupaikan oven päällä ei säilytetä muuta tavaraa kuin pesussa olleita puhtaita pyykkejä väliaikaisesti. Pyykkiä saa pestä myös itse. Jos käytät pesukonetta sulje soljet huolellisesti, jotta pesukoneen lämpövastukset eivät rikkoudu. Jos olet käyttämässä konetta ensimmäistä kertaa, kysy neuvoa. Hajonnut vastus maksaa n. 100 euroa ja huolimattomasta käytöstä aiheutunut hajoaminen tulee käyttäjän korvattavaksi.

 • Jokainen vie kuivaushuoneesta tavaransa pois niiden kuivuttua. Tarkista siis säännöllisesti, onko omaisuuttasi kuivaushuoneessa.

 • Käytävillä, pihoilla ja muualla tallialueella ajelehtivat tavarat laitetaan löytötavaralaatikkoon kerhikseen. Löytötavarat kannattaa katsoa säännöllisesti läpi.

 • Rehuhuoneessa rehut säilytetään astioissa, jotta hiiret ja rotat eivät innostuisi menemään hevosten ruokiin.

 • Kun kentällä ratsastetaan, portit on ehdottomasti pidettävä suljettuina. Jokainen siivoaa läjät kentältä käytön jälkeen.

 • Ratsastuskentän ympäristössä ei riehuta eikä mekasteta. Lapset ohjataan kentän ympäristöstä leikkipihalle kentän ollessa hevosten käytössä. Kaikilla tallilaisilla on lupa (ja velvollisuus) ohjeistaa myös muita kuin omia lapsiaan toimimaan turvallisesti ja sovittujen sääntöjen mukaisesti.

 • Esteet tulee käytön jälkeen korjata pois kentältä tai siirtää aidan viereen aidan suuntaisesti, jotta kentän kunnossapito on mahdollista. Tarpeen mukaan voi sopia esteiden jättämisestä osalle kenttää tietyksi ajaksi. Tällöin tulee varmistaa, että riittävä osa kentästä on vapaana muuhun käyttöön. Jos jokin este vaurioituu käytössä, siitä tulee välittömästi kertoa Ozille tai Hannulle.

 • Kerro kaikista havaitsemistasi puutteista, kuten hajonneista lampuista tai katkenneista aitatolpista, pikaisesti Ozille tai Hannulle. Korjaustarpeet voi myös kirjoittaa tussitaululle.

 • Jokainen tallilla käyvä käyttää ratsastaessaan kypärää.

 • Alaikäiset käyttävät kypärää aina käsitellessään hevosia.

 • Jos ratsastuskentällä on jalkaisin alaikäisiä, kun kentällä ratsastetaan, myös heidän tulee käyttää kypärää. Alaikäiset käyttävät kypärää aina myös esimerkiksi juoksuttaessaan hevosia. Kypärän käyttö on suositeltavaa myös aikuisille.

 • Pidä maastossa aina kännykkä mukanasi ja huolehdi, että sen akussa on virtaa.

 • Kerro maastoon mennessäsi jollekulle, mihin suuntaan lähdet. Vältä yksin maastoilua.

 • Jos haet hevosen sisälle ja huomaat, että joku hevonen jää ulos yksinään ilman kavereita, ilmoita asiasta Ozille tai Hannulle, jotta vältetään hevosen hermostuminen ja mahdollinen karkaaminen ja loukkaantuminen.

 • Minkään hevosen tai ponin karsinaan tai aitaukseen ei saa mennä perusteettomasti. Makupalojen antaminen ilman erillistä lupaa on kielletty. (Nämä määräykset eivät luonnollisestikaan koske tallilaisia suhteessa omin hevosiinsa.)

 • Älä koske hevosiin ilman lupaa. Joku hevonen saattaa purra tai potkaista.

 

 1. Muut säännöt ja ohjeet

 

 • Käytä kentällä vain tarvittavaa määrää valoja. Jos ratsukoita ei ole monta, on tarpeetonta laittaa kaikki valot päälle. Takavalot palvelevat usein parhaiten tarkoitusta, koska valaisevat myös piha-aluetta ja tarhoja. Jos hevoset on kerätty sisälle ja muita ei jälkeesi ole menossa kentälle, sammuta kentän valot. Jos kentälle on vielä menossa muita, valoja ei sammuteta välissä.

 • Maastoilu on sallittu vain paikoissa, joihin on saatu lupa. Isoille uimakuopille meno on hevosten kanssa kielletty. Seurakunnan kuopilla (Kangenmiekan kierros) on luvallista uittaa hevosia ja koiria. Yksityiset tiet eivät ole luvallisia ratsastuspaikkoja ilman erillistä lupaa. Kysymällä saat tietoosi luvalliset ratsastusalueet. Maastoillessa kakkakasat on potkittava tien sivuun.

 • Älä laita kuivaushuonetta päälle tarpeettomasti. Jos käytät kuivaushuoneen puhallinta, muista myös sammuttaa se. Kuivaushuoneen puhaltimen käyttökustannus on noin euron tunnilta.

 • Tavaroita saa lainata ainoastaan omistajan luvalla. Hajonneet lainatavarat tulee aina korvata omistajalle.

 • Jos huomaat, että jotain tarpeellista puuttuu, kirjoita se tussitaululle.

 • Jos teet nuotion tai grillaat tallin alueella, kerro aikeistasi ensin Hannulle. Avotulen teko on metsäpalovaroituksen aikana kielletty.

 • Jokaisen tallilla käyvän tulee tutustua tallin turvallisuusasiakirjaan. Se sijaitsee turvallisuuskansiossa kerhiksessä. Lisäksi turvallisuusasiakirja on luettavissa tallin kotisivuilla ja se lähetään postituslistalla oleville sähköpostiin muutaman kerran vuodessa.

 

 

Liite 7 Turvallisuusohje asiakkaille

 

Pikkukorven talli

 

Turvallisuusohje asiakkaille, päivitetty 4.8.2017

 

Ratsastukseen ja hevostoimintaan yleensäkin liittyy riskejä. Onnettomuustapauksissa vahingot voivat aiheuttaa vakavia vammautumisia. Hevosten parissa sattuu myös kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Riskejä voidaan minimoida ja vahinkojen määrää voidaan pienentää oikealla toiminnalla ja asianmukaisella turvavarustuksella.

 

Hevosten parissa pyritään toimimaan niin, että vahinkoja tapahtuu mahdollisimman vähän. Koska vahingoilta ei voi kokonaan välttyä, tulee hevosia käsiteltäessä sekä ajettaessa ja ratsastettaessa noudattaa tiettyjä käytäntöjä ja käyttää turvavarusteita.

 

Tallin sääntöjä noudattamalla onnettomuuksien riskiä voidaan merkittävästi pienentää. Tallin säännöt ovat nähtävissä tallin seinällä. Jos et ole saanut tallin säääntöjä sähköpostiisi, voit pyytää toimittamaan ne itsellesi joko sähköpostitse tai paperiversiona. Tallin säännöt löytyy myös tallin turvallisuuskansiosta kerhohuoneesta turvalllisuusasiakirjan liitteenä. Jokaisen asiakkaan (tai huoltajan) tulee tutustua tallin turvallisuusasiakirjaan.

 

 

Muutamia olennaisia kohtia tallin säännöistä ja muita tärkeitä turvallisuusnäkökohtia hevosten parissa toimimiseen:

 

Tallilla käytettävät ihmisen varusteet:

 

 • Aina ratsastaessasi ja ajaessasi hevosella käytä sopivan kokoista hyväksyttyä turvakypärää. Pidä kypärä hyvin kiinnitettynä. Kypärä suojaa päätä myös muussa hevosen käsittelyssä. Alaikäiset käyttävät tallilla kypärää aina käsitellessään hevosia.

 • Käytä turvaliiviä aina hypätessäsi esteitä. Turvaliivin käyttö on suositeltavaa myös muulloin ratsastettaessa, erityisesti maastossa. Turvaliivin käyttö ajaessa on suositeltavaa.

 • Käytä ratsastaessasi asianmukaisia jalkineita. Jos et omista ratsastusjalkineita, huolehdi, että jalkineissasi on korko. Käytä aina hevosten parissa jalkineita, jotka suojaavat jalkaa. Turvakengät on suositeltava vaihtoehto. Älä käsittele hevosia sandaaleissa tai vastaavissa jalkineissa.

 • Käytä käsineitä ratsastaessasi ja ajaessasi hevosella sekä taluttaessasi hevosta

 • Pukeudu asianmukaisesti. Ratsastaessa tulee välttää lepattavia vaatteita, hiertäviä saumoja, vaatteisia olevia naruja ja huppuja. Pidä takki kiinni ratsastaessasi.

 • Käytä ajaessasi suojalaseja.

 

 

Hevosen varusteet:

 

 • Ratsastettaessa ja ajettaessa hevosella tulee olla sopivat varusteet ja ne tulee pukea hevoselle oikein.

 • Hevosen varusteiden tulee olla ehjät ja käyttötarkoitukseen soveltuvat.

 • Ratsastettaessa mahavyö tulee muistaa kiristää asianmukaisesti, jotta satula pysyy hyvin paikoillaan.

 • Satulassa käytetään turvajalustimia, jolloin ratsastajalla ei ole vaaraa jäädä jalustimesta roikkumaan putoamistilanteessa.

 • Maastossa käytetään runsasta määrää heijastimia ja otsalamppuja. Pimeällä kärryissä on oltava takana lamppu.

 

Yleisohjeita ratsastukseen:

 

- Kentän portti on ehdottomasti pidettävä suljettuna kentällä ratsastettaessa.

 • Yksin ei ole turvallista maastoilla.

 • Maastoon mentäessa on aina ilmoitettava, mihin lähtee.

 • Maastossa on aina oltava kännykkä mukana.

 • Ratsasta vain reiteillä, joihin on erityisesti annettu lupa

 

 

 

Jos olet epävarma jostakin asiasta, kysy aina neuvoa ja pyydä apua. Älä yritän tehdä sellaista, mihin taitosi eivät riitä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 8 Onnettomuuskirjanpito ja syyntutkinta

 

TAPAUSILMOITUSLOMAKE

 

Tapahtunut onnettomuus/ läheltä piti - tilanne ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Henkilön nimi

________________________________________________________________________________

Aika ________________________________________________________________________________

Paikka __________________________________________________________________________

Mahdolliset vammat

________________________________________________________________________________

Vammojen syyt

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miten olisi tilanteelta

vältytty? ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Turvallisuusvastaava

________________________________________________________________________________

 

 

 

Liite 9 Ohjeita tiettyihin erityistä varovaisuutta ja huomiota vaativiin tilanteisiin

 

Grilli ja nuotio

Tulen kanssa noudatetaan erityistä varovaisuutta. Grillin ja nuotion paikka valitaan huolellisesti.

Aina kun tehdään avotuli tai grillataan, paikalla on sammutuspeite ja vaahtosammutin. Grillivastaava huolehtii tulen / kuumien hiilien sammuttamisesta. Jos tuli karkaa, ripeä toiminta on tärkeää. Alkusammutus tulee aloittaa heti. Varoita muita ja pyydä apua herkästi. Älä jätä tulta vartioimatta.

 

Ihmisen päähän tai niskaan kohdistunut vamma (esimerkiksi ratsastustapaturmassa)

Ennen kuin annat satulasta pudonneen ratsastajan nousta ylös, kehota häntä miettimään, sattuuko johonkin erityisesti. Pyydä ratsastajaa kertomaan tuntemuksistaan: huimaus, pahoinvointi, tarkkaile ihon väriä. Jos hänellä on huono olo tai päässä tuntuu kipua, toimita lääkäriin saattajan kanssa.

Jos niskaan sattuu ja epäilet niskavammaa, älä liikuta turhaan. Soita 112, tarkkaile hengitystä.

Jos potilaalle tulee hengitysvaikeukeuksia, hälytä apua. Jos olet jo hälyttänyt, ilmoita tilanteen muuttumisesta.

Jos ratsastaja voi omasta mielestään jatkaa, anna hänelle mahdollisuus. Jos kyseessä on lapsi, noudata erityistä varovaisuutta. Informoi aina päähän kohdistuneista iskuista vanhempia tai aikuisen ollessa kyseessä kerro asiasta esimerkiksi puolisolle. Tarkkaile ja kysele vointia myöhemmin. Vakavienkaan aivovammojen oireet eivät usein näy heti loukkaantumisen jälkeen. Huolehdi, että päähän kohdistuneesta vammasta tehdään aina ilmoitus vakuutusyhtiöön, vaikka oireet näyttäisivätkin katoavan pian. Aivovammojen myöhäisvaikutukset saattavat tulla havaituiksi vasta pitkälläkin viiveellä.

 

Hevosen karkaaminen

Kilpailutilanteet: Porttivahti estää hevosen karkaamisen pitämällä kilpailukentän sekä verryttelyalueen portit suljettuina. Kilpailuissa turvallisuusvastaava katsoo, että alueella talutettavilla hevosilla on kuolaimet suussa. Jos hevonen karkaa kilpailukentällä, pysytään rauhallisina. Toimihenkilöistä kokeneimmat osallistuvat hevosen kiinniottoon. Pyritään estämään hevosen pääsy yleisön joukkoon. Jos hevonen karkaa yleisölle avonaiseen tilaan, lähin toimihenkilö pyrkii ohjaamaan ihmiset rauhallisesti turvallisempaan paikkaan ja soittaa turvallisuusvastaavalle tai kilpailujen johtajalle. Turvallisuusvastaava tai kilpailujen johtaja informoi kuuluttajaa, joka antaa ohjeet yleisölle pysyä rauhallisena ja kertoo heille toimintaohjeet (siirtyminen talliin, kentälle, pihan reunoille). Turvallisuusvastaava ja kilpailujen johtaja organisoivat hevosen kiinniottoa.

Muut tilanteet: Jos hevonen karkaan, lapset ohjataan turvaan sisätiloihin tai autojen luokse. Karannut hevonen pyritään ottamaan kiinni tai ohjaamaan tilaan, josta se ei pääse pois, kuten ratsastuskentälle tai tarhaan. Jos hevonen karkaa ajotielle, pyritään saartamaan hevosen kulkutie. Naapuritalojen asukkaita pyritään informoimaan vapaana juoksevasta hevosesta. Jos hevonen karkaa isolle tielle, autoilijoita pyritään varoittamaan vapaana juoksevasta hevosesta. Tarvittaessa, kuten jos hevonen karkaa kauemmas eikä sitä nopeasti saada kiinni, asiasta ilmoitetaan hätäkeskukseen p. 112.

 

Liite 10: Kaavakuva tallista: ensiaputarvikkeiden sekä alkusammuttimien ja sammutuspeitteiden sijainti

Liite 11: Kaavakuva tallialueesta

Liite 12: Evakuointisuunnitelma.

Vaaran uhatessa tallissa asiakkaat poistetaan tallirakennuksesta kokoontumispaikalle riittävän etäisyyden päähän tallista, aluksi parkkipaikalle ja tarpeen mukaan edelleen koivukujan päähän postilaatikoiden luo. Sen jälkeen hevosia siirretään mahdollisuuksien mukaan turvaan joko tarhoihin tai kentälle. Tarhojen portit ja tallin ovet suljetaan.

Vaaran uhatessa piha-alueella (esimerkiksi hevosten karattua) asiakkaat kootaan turvaan tallin kerhohuoneeseen tai rehuhuoneeseen.

Vaaratilanteissa autot siirretään turvaan lisävahinkojen estämiseksi. Älä vaaranna itseäsi turhaan. Muista, että omaisuusvahingot ovat korvattavissa, ihmishenkien menetykset eivät.

 

Liite 13: Toimintaohjeita erityistilanteiden varalle

Tallin vastuuhenkilöt:

Orli Zewi, p. 045-1242223
Hannu Kääriä, p. 040-7613868
Kai Marttila, p. 050-3593730

Hätätilanteessa, kuten tulipalon sattuessa tai jonkun ollessa vakavasti loukkaantunut, soita hätänumeroon.

Hätäilmoituksen tekeminen

YLEINEN HÄTÄNUMERO ON 112

ENNEN SOITTOA:

Selvitä nopeasti, mitä on tapahtunut

Sairaustapauksissa selvitä, onko potilas hereillä tai herätettävissä

SOITTO 112

Pysy rauhallisena ja rauhoita muita

Pyri aina soittamaan itse, jotta välikäsiltä vältytään

1. Anna tarkka osoite ja puhelinnumerosi: Soisalontie 156, 21310 Vahto, Ruskon kunta, koordinaatit (WGS84): N 60° 39.1730' E 22° 17.9351'

2. Kerro lyhyesti, mitä on tapahtunut

3. Vastaa kysymyksiin ja noudata ohjeita

4. Sulje puhelin vasta kun saat siihen luvan

5. Järjestä opastus paikalle

6. Soita uudestaan, mikäli tilanne olennaisesti muuttuu

7. Muista ilmoittaa, missä kunnassa olet, koska matkapuhelimen soitto saattaa mennä eri

hätäkeskukseen

Tulipalon sattuessa

SISÄTILOISSA

TEE HÄTÄILMOITUS 112

VAROITA sisällä olijoita

PELASTA kaikki ihmiset ulos samaan paikkaan (kokoontumispaikka) ja hevoset omaan kokoontumispaikkaan, älä vaaranna itseäsi turhaan. Varmista, ettei kukaan ole jäänyt palaviin tiloihin.

Pidä huoli, että tiedät ihmisten lukumäärän ja ilmoita se pelastuslaitoksen

henkilöstölle, talviaikana järjestä kokoontumispaikka mahdollisuuksien

mukaan sisätiloihin.

RAJOITA paloa sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmastoinnit.

SAMMUTA palo kykyjesi mukaan alkusammutusvälineillä.

OPASTA pelastushenkilöstö oikeaan kohteeseen, ole heitä vastassa.

Jos paikalla on useampia, voi yksi pelastaa, toinen tehdä hätäilmoitusta, kolmas sammuttaa jne.

 

 

Alkusammuttimia on mm. tallin eri osissa, rehuhuoneessa, kerhohuoneessa, varustehuoneessa ja tallin vessassa. Sammuttimien sijainti on merkitty seinään selvästi tarroilla. Sammutuspeite on tallin vessan oven vieressä vessan ulkopuolella, kerhohuoneessa, kuivaushuoneen oven ulkopuolella ja rehuhuoneessa. (Katso myös liite 9.)

 

METSÄ/MAASTOPALOSSA

TEE HÄTÄILMOITUS 112

Arvioi ja kerro hälytyspäivystäjälle tuulen suunta ja voimakkuus, sekä onko kyseessä

maapalo vai latvapalo ja onko tuulen alapuolella asutusta.

VAROITA tarvittaessa muita ihmisiä tuulen alapuolelta.

PELASTA tarvittaessa ihmisiä ja eläimiä tulipalon läheisyydestä tai tuulen alapuolta.

SAMMUTA käsillä olevilla alkusammutusvälineillä (alkusammuttimet, vesiämpäri, lapio, jne.).

OPASTA pelastushenkilöstö sovitulle paikalle.

 

LOUKKAANTUMISET

 

Loukkaantumistilanteiden varalle kerhohuoneessa on kaksi ensiapulaatikkoa, jotka on selkeästi merkitty. Turvallisuuskansiossa on hätäensiapuohje. Turvallisuuskansio on ensiapulaatikoiden viereisellä hyllyllä. Ensiapulaatikossa I on ensiapukirja.

 

Lääkärin vastaanotto ja päivystykset

Arkipäivien päiväpäivystys on Ruskon terveysasemalla, Ristimäentie 2, Rusko, puh. 02 4343 150.
Ajanvarauspuhelin on avoinna ma - ke klo 8.00 - 16.00, to klo 8.00 - 14.00 ja klo 15.00 - 16.00, pe klo 8.00 - 14.00.

Perjantaisin klo 14 - 16 välttämättömät päivystysyhteydenotot Raision terveyskeskus, Sairaalakatu 5, Raisio,
puh. 02 4343 171, 02 4343 183 tai 02 4343 195.

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys tapahtuu Tyks T-sairaalan yhteispäivystyksessä, Savitehtaankatu 1, Turku,
arkisin klo 16 - 8 ja perjantaisin sekä aattoina klo 16 seuraavaan arkiaamuun klo 8.
Keskitetty puhelinneuvonta puh. 02 313 8800.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEVOSEN LOUKKAANNUTTUA TAI SAIRASTUTTUA

 

Tallin hevosten omistajien puhelinnumerot ovat tallin ilmoitustaululla.

Eläinlääkäri Marjo Rikkilä, p. 040-8233767
Eläinlääkäri Elina Kummala, p. 040-701 5200
Eläinlääkäri Jaana Paija, p. 0400-250479
Eläinlääkäri Jenni Rauman, p. 045-1457261
Hevosklinikka Hippomedi, p. 0400-250710
Hevosklinikka Anivet, p. 02-2550001
Eläinlääkäripäivystys, p. 0600 0 41451, valitaan numero 4 alueeksi soiton aikana

Hyvinkään Hevossairaalan päivystys: p. 0600-18281

Yleisten hätätilanteiden kohdalla, kuten kaasuvaaratilanteessa, toimitaan viranomaisten ohjeiden mukaan. Tallissa on kerhohuoneessa ensiapulaatikossa I radio, jossa on paristot. Tallin ilmastointi saadaan pois päältä kääntämällä kerhohuoneessa oven vieressä olevia säätimiä.

llmoita poikkeustilanteesta aina Orlille, Hannulle tai Kaitsulle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 14 Tallipaikkasopimus

TALLIPAIKKASOPIMUS

Sopijaosapuolet:

 

Palvelun tarjoaja: BouZou Oy/ Pikkukorven talli, y-tunnus 2397345-4, osoite: Soisalontie 156, 21310 Vahto. Puhelin: 045-1242223,

sähköposti orli.zewi@gmail.com.

 

Asiakas

Nimi _______________________________________________

Osoite _______________________________________________

_______________________________________________

Puhelin _______________________________________________

Sähköpostiosoite

_______________________________________________

Hevonen ______________________________________________________________

 

 

Sopimuksen voimassaolo:

toistaiseksi, alkaen _______________________

määräaikainen ___________ - ___________

 

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi eli irtisanomisaika on irtisanomista seuraavan kalenterikuukauden loppuun, ellei kirjallisesti toisin sovita. Irtisanomisaika pätee kummankin sopijapuolen kohdalla. Jos hevosen omistajalla/haltijalla on kahden kuukauden tallivuokra maksamatta tai hän käyttäytyy vastoin sovittua eikä huomautuksista huolimatta muuta käytöstään, tallinpitäjällä on varsinaisesta irtisanomisajasta poiketen oikeus irtisanoa tallipaikka kahden viikon (14 vrk) irtisanomisajalla.

 

Hevosen omistaja vakuuttaa, että hevonen on hänen tietämänsä mukaan talliin tuotaessa terve, eikä sillä ole viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut tarttuvia sairauksia. Omistajan tulee ilmoittaa tallinpitäjälle hevosen mahdollisista huonoista tavoista, kuten imppaamisesta.

 

Tallivuokra _________ euroa / kk (sis. alv 24 %) maksetaan kunkin kuukauden ___ päivään mennessä tilille Nordea FI98 1590 3000 2053 18, viitenumerolla ______________. Vuokraan sisältyy / ei sisälly (tarpeeton yliviivataan) karsinan/ pihaton siivous. Maksusta ei lähetetä erillistä laskua. Tallivuokra on perintäkelpoinen. Tallivuokraan sisältyy sopimuksen mukaisesti karsina- tai pihattopaikka, kuivikkeet, korsirehu, kaura, pellava, kivennäinen (jos tarjolla oleva ei kelpaa, niin voi tuoda oman), suolakivi, tarhaus, yksinkertainen loimitus (periaatteella yksi päälle, yksi pois), ruokinta ja helposti toteutettava lääkintä ohjeiden mukaan ja hevosen haltijan vastuulla. Lisäpalvelut ja niiden maksut sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

 

Jokaisesta hevosesta maksetaan takuuvuokra hevosen muuttaessa tilalle. Takuuvuokra on yhden kuukausivuokran suuruinen. Takuuvuokra palautetaan, kun hevonen muuttaa muualle, jos kaikki maksut on siihen mennessä maksettu. Vaihtoehtoisesti takuuvuokra voi toimia viimeisen asuinkuukauden maksuna. Jos tallivuokra on noussut takuuvuokran maksamisen ajankohdasta, niin omistaja maksaa lisäksi takuuvuokran ja kuukausivuokran erotuksen.

 

Tallilla on pääsääntöisesti kokopäivätarhaus, mutta tarhauksessa huomioidaan sääolosuhteet ja vuodenaika eikä tuntimäärä ole vakio. Kesäaikaan hevoset ovat pääsääntöisesti yötäpäivää laitumella tai tarhassa. Omistaja/ haltija huolehtii hevosensa tarhan ja laidunalueen siivoamisesta. Hevosilla on joko vapaa heinä tai heinä annetaan kolmesti päivässä. Väkirehut annetaan sisäruokintakaudella aamulla ja illalla, laidunkaudella kerran päivässä. Hevoset ruokitaan omistajan ohjeiden mukaan, mutta yhteisymmärryksessä tallinpitäjän kanssa. Hevosen haltija pitää hevosensa vesikupin, ruokakupin ja suolakiven puhtaana.

 

Karsinan siivouksesta vastaa pääsääntöisesti hevosen haltija. Jos karsinan siivous on tallin vastuulla, palvelun hinta on 60€/kk. Karsinan siivousta ei makseta kesä-, heinä- eikä elokuussa, jos hevonen on laitumella tai tarhassa yötä päivää. Jos pihaton makuuhallin siivous on tallin vastuulla, palvelun hinta on 50e/kk. Pihaton siivousta ei makseta kesä-, heinä- eikä elokuussa, jos hevonen on yötä päivää laitumella.

 

Tallivuokraan sisältyy tallin ja tallialueen tilojen käyttö (ratsastuskenttä, estekalusto, pesupaikka, kuivaushuone yms.). Pelloilla ratsastamisesta on sovittava erikseen. Kenttä on yleensä vapaasti käytettävissä. Silloin kun kentällä järjestetään valmennuksia tai ohjattuja tunteja, kentällä tulee ratsastaa niin, ettei häiritse menossa olevaa tuntia. Joissain tilanteissa on toivottavaa, ettei kentälle mene yhtä aikaa siellä olevan ryhmän kanssa, kuten turvallisuussyistä estevalmennuksen aikana, jos koko kenttä on valmennuksen käytössä. Tallilla voidaan järjestää kisoja, kursseja ja leirejä sekä muita tapahtumia. Kisojen aikana luonnollisesti kentällä eivät ole muut kuin kisoihin osallistuvat ratsukot.

 

Hevosen omistaja/haltija/vuokraaja/hoitaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tilat ovat hänen jäljiltään vähintään yhtä siistit kuin ennen tilojen käyttöä. Hevosen omistajan tulee viipymättä ilmoittaa, jos havaitsee tallin tiloissa tai hevosensa hoidossa puutteita tai epäkohtia. Ratsastuskentältä tulee siivota hevosenkakat pois ja samoin jos hevonen kakkii piha-alueelle tai koivukujalle, jokainen siivoaa jätökset itse. Tiellä kuljettaessa täytyy kikkarat ja läjät potkia tien sivuun.

Hevosilla saa mennä vain luvallisiin paikkoihin. Jokamiehenoikeudet eivät koske hevosia, kun hevonen asuu tallilla, jonne maksetaan hevosen asumisesta. Metsiin ja yksityisteille tai muille yksityisalueille, kuten uimalammikoille, ei ole lupa mennä, jos niihin ei ole annettu erityistä lupaa. Sallitut tiet ja alueet saat tietoosi kysymällä tallipitäjältä. Ohjeet muuttuvat toisinaan eikä niitä siksi kannata kirjata tähän sopimukseen tarkasti. Selviä kiellettyjä alueita ovat retkeilyreitistö ja uimakuopat, mutta on muistettava, että muutkin yksityisalueet ovat kiellettyjä, jos niihin ei ole saatu erityistä lupaa.

 

Talli ei vastaa hevosille, toisen omaisuudelle, muille eläimille tai ihmisille tallilla sattuvista vahingoista. Vuokralainen on korvausvelvollinen, jos hänen hevosensa tai hevoseen liittyvät henkilöt aiheuttavat vahinkoa tallin omaisuudelle, eläimille tai ihmisille. Vuokralainen vastaa itse hevosensa ja kaikkien varusteidensa vakuuttamisesta siitä summasta, jonka katsoo olevan hänen kohdallaan asianmukainen.

 

Jokaisella talliin tulevalla hevosella on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus. Vakuutus voi olla joko osa hevosvakuutusta tai kuulua kotivakuutukseen. Tallilla (BouZou Oy) on vastuuvakuutus. Jos hevosen käsittelijä kytkee sähkön pois tarhoista, se tulee myös kytkeä takaisin. Jos sähkön kytkeminen takaisin unohtuu, vastuu mahdollisista tästä aiheutuvista vahingoista on kyseisellä hevosen käsittelijällä tai hänestä vastaavalla henkilöllä, kuten huoltajalla tai vuokrahevosen ollessa kyseessä hevosen omistajalla.

 

Hevosen omistaja/ haltija vastaa siitä, että hänen tallille tuomansa henkilöt osaavat toimia tässä sopimuksessa kuvatun mukaisesti.

 

Tallinpitäjä tai muu hevosista vastaava henkilö ilmoittaa hevosen omistajalle/haltijalle havaitsemistaan olennaisiksi katsomistaan poikkeuksista hevosen käytöksessä ja terveydentilassa. Tallinpitäjä saa kutsua paikalle eläinlääkärin, jos hevonen loukkaantuu tai sairastuu, eikä omistajaa/haltijaa yrityksistä huolimatta tavoiteta. Hevosen omistaja/haltija vastaa hevosen hoidosta aiheutuneista kustannuksista.

 

Tallin hevoset madotetaan/ tutkitaan sisäloisten varalta samanaikaisesti. Tallin pitäjä huolehtii matolääkkeiden hankkimisesta ja ulostenäytteiden ottamisesta ja toimittamisesta tutkittaviksi. Hevosen omistaja/ haltija maksaa oman hevosensa kustannukset. Jos hevosen omistaja/ haltija haluaa poiketa hevosensa kohdalla tallin madotusohjelmasta, asiasta on sovittava yhteisymmärryksessä tallinpitäjän kanssa.

 

Jokainen hevosenomistaja/ -haltija on velvollinen itse pitämään ajantasaista lääkekirjanpitoa hevosestaan.

 

Jokainen tallipaikkalainen saa sopimuksenteon yhteydessä tallin säännöt. Tämän sopimuksen allekirjoituksella vuokralainen vakuuttaa lukeneensa tallin säännöt ja noudattavansa niitä. Tallin säännöt (ja muut olennaiset paperit kuten turvallisuusasiakirja) ovat myös nähtävillä kerhohuoneen turvallisuuskansiossa. Tämän sopimuksen allekirjoittamisella hevosen omistaja/ haltija sitoutuu noudattamaan tallin sääntöjä ja varmistamaan, että myös muut hänen tallille tuomansa henkilöt ovat tietoisia säännöistä ja noudattavat niitä.

 

Muutokset tähän sopimukseen tehdään kirjallisina ja niissä noudatetaan irtisanomisaikaa. Myös mahdollisissa tallivuokran muutoksissa noudatetaan irtisanomisaikaa.

 

Asioita, joita tallinpitäjän on syytä tietää hevosesta

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

Muuta huomioitavaa ja erikseen sovittua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Aika ja paikka

Pikkukorven tallin puolesta Orli Zewi

Hevosen omistaja/ haltija ja nimenselvennys

Liite 15 Eläimet - luettelo hevosista ja muista eläimistä


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Liite 16 Turvallisuusasiakirjaan perehtyminen, kuittauslista

Kuittaa tähän, kun olet perehtynyt turvallisuusasiakirjaan liitteineen

Aika ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennös Toimenkuva

1.

2

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.


 

Powered by Aava 3